Cilj zadnje delovne faze je bil združiti izkušnje in ugotovitve prvih štirih intelektualnih rezultatov v celovito metodologijo, ki bi jo lahko ponovno uporabile druge poklicne šole, ki želijo izboljšati digitalno izobraževanje in digitalno kulturo z uporabo notranjih človeških virov in ustvarjalnih zmogljivosti šolske skupnosti.

To dejavnost je vodil univerzitetni partner konzorcija (Univerza na Primorskem), ključni partnerji pa so bili Prompt-H Számítástechnikai Oktatási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Expanzió Humán Tanácsadó Kft. in Országos Magyar Továbbképző Központ.

Strokovnjaki s področja izobraževanja so analizirali in povzeli poročila o evalvaciji, vključno z razmišljanji vseh deležnikov procesa, vodstva šole, učiteljev, učencev in mentorjev, ter na njihovi podlagi oblikovali model, ki vključuje deset korakov za mobilizacijo notranjih človeških virov šole s skupno pobudo učiteljskega zbora in vodstva za razvoj višje ravni digitalne kulture in prilagodljivosti. Model so skupaj z orodji (vprašalniki, kontrolnimi seznami itd.), metodami (npr. scenariji za delavnice) in priporočenimi postopki zbrali in vključili v priročnik. Ta priročnik služi kot praktični vodnik, ki ga lahko po korakih uporabljajo drugi strokovnjaki (svetovalci, inštruktorji) in poklicne šole pri razvoju in učinkovitem izvajanju strategije digitalne pedagogike na institucionalni ravni, ki izpolnjuje pričakovanja vseh deležnikov, zlasti odjemalcev izobraževanja: učencev in posredno njihovih staršev.  

Potrdila VETWork

Po desetih korakih institucionalnega posredovanja je konzorcij VETWork učiteljem, ki sodelujejo pri razvoju digitalnega izobraževanja, podelil štiri stopnje certifikatov kot priznanje za njihovo uspešnost.


 
Ustvarjalno delo Dóra Fülöp, učiteljica poklicnega izobraževanja in usposabljanja, poklicna šola Szakkay József (Slovaška)

Raven 1: digitalni inovator - za uspešno opravljen spletni tečaj, izdelavo akcijskega načrta za izboljšanje lastnih digitalnih kompetenc, udeležbo na delavnicah, izdelavo učnega načrta, pilotno izvedbo z učenci in razmislek o rezultatih.

2. stopnja: digitalni mentor - za izpolnjevanje 1. stopnje in sodelovanje pri razvoju vsebin (metode poučevanja 21st stoletja, OER ali digitalna orodja), vodenje delavnic.

Raven 3: Agent za digitalne spremembe - za izpolnjevanje ravni 2 in zastopanje vodstva šole ter podpiranje dela mentorjev, zagotavljanje izvajanja in ohranjanja sprememb.

Leadership for Digital Education (izdano samo v Sloveniji): za podporo učnim aktivnostim učiteljev z visoko ravnjo organizacijskega zavedanja projektnega vodenja, spremljanje dosežkov pedagoškega osebja in zagotavljanje poročil o napredku v rokih.

Rezultati v številkah

  • Konzorcij je v treh državah izdal 85 potrdil v madžarskem in angleškem jeziku:
    • Raven 1 - digitalni inovator: 61
    • Raven 2 - digitalni mentor: 18
    • Raven 3 - Agent za digitalne spremembe: 6
  • e-knjiga o metodologiji posredovanja na institucionalni ravni za izboljšanje digitalnega izobraževanja v poklicnih šolah.